ikonka-home

Certyfikacja instalatorów w zakresie OZE

Zgodnie z art. 136 ust. 3. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) Certyfikat instalatora OZE może być wydany instalatorowi, który złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego, w jednym z akredytowanych ośrodków szkoleniowych.

Do egzaminu w UDT mogą podejść także osoby nie posiadające certyfikatu ukończenia szkolenia podstawowego, jednak muszą spełnić poniższe warunki:

posiadać:

  • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
  • udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
  • świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505), lub
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii;

Ponadto osoby chcące przystąpić do egzaminu w UDT muszą poświadczyć, iż nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Centrum szkoleniowe

Szkoła instalatorów utworzona została przez Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, organizację pozarządową działającą na rynku polskim od przeszło 20 lat. SWP poza specjalistycznymi usługami szkoleniowymi oraz doradczymi wspólnie z jednostkami naukowymi prowadzi badania naukowe oraz prace rozwojowe w zakresie energetyki odnawialnej. Tym samym podejmuje starania w celu wdrożenia nowatorskich i innowacyjnych technologii.

Stowarzyszenie jest jednocześnie akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego, ośrodkiem szkoleniowym w zakresie systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła. Otrzymane akredytacje nr OZE-A/2600053/16 i OZE -A/2600054/16 uprawniają do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w ww. zagadnieniach.