Jesteśmy akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego organizatorem szkoleń w zakresie OZE. Ukończenie kursu w naszym ośrodku daje możliwość przystąpienia do egzaminu UDT.
Jeśli chcesz zatem zostać Certyfikowanym Instalatorem Systemów Fotowoltaicznych lub Certyfikowanym Instalatorem Pomp Ciepła, to zapraszamy na kurs.

Podczas szkolenia przygotowujemy do egzaminu UDT, dzięki któremu zdobędziesz certyfikat oraz nauczymy cię praktycznych umiejętności doboru komponentów, projektowania oraz montażu instalacji.

Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii  wydaje się po odbyciu szkolenia w akredytowanym ośrodku szkoleniowym, oraz zdaniu egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego na okres 5 lat. Ważność certyfikatu będzie można przedłużyć na okres kolejnych 5 lat, po spełnieniu określonych wymagań.

 

Certyfikat może być wydany instalatorowi, który:

  1. posiada:

– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

– dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do instalacji urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub

– udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub

– świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w Załączniku 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505) lub

– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji lub utrzymania w należytym stanie technicznym odnawialnego źródła energii;

  1. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;
  2. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;
  3. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.”

 

Istnieje również możliwość uzyskania certyfikatu dla instalatora posiadającego zgodnie z art. 20h, ust. 4 w/w ustawy:

– dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub

– dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej wydany na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, lub

– dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie odnawialnych źródeł energii, albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.)

– pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu.

Dofinansowane szkolenia zawodowe pozwalające uzyskać uprawnienia

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania oferowanych przez nas szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleń lub innych środków dostępnych dla pracodawców, osób prowadzących działalność lub pracowników. Dotacje są dostępne przez Powiatowe Urzędy Pracy. Udzielamy pomocy w aplikowaniu o takie środki. Zainteresowanych różnymi formami dofinansowania do szkoleń prosimy o kontakt z Mirosławem Sochą – tel. 502 323 142 lub e-mail: m.socha@szkolainstalatorow.pl