§1

1. Niniejszy regulamin określa zasady szkoleń organizowanych przez akredytowany ośrodek szkoleniowy: Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, zwane także SWP.

2. SWP prowadzi szkolenia  podstawowe i przypominające z zakresu systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła.  Uczestnicy szkoleń przygotowywani są do pracy instalatorów w zakresie  montażu pomp ciepła lub systemów fotowoltaicznych. SWP jednocześnie przygotowuje kursantów do uzyskania tytułu certyfikowanego instalatora poprzez przygotowanie do egzaminu państwowego w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT), o którym mowa w art. 20h ust. 3 pkt 3 oraz w art. 20n ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne.

3. SWP realizuje szkolenia w oparciu o akredytacje nr OZE-A/26/00053/16, oraz nr OZE-A/26/00054/16  Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) wydaną na podstawie §5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014 r. poz. 505).

4. Szkolenia realizowane są w oparciu o program szkoleń dla instalatorów systemów PV oraz pomp ciepła, zgodnymi z wymaganiami UDT.  Uczestnicy szkoleń po zakończeniu kursu zobowiązani są do zaliczenia egzaminu wewnętrznego.  Spełnienie powyższego warunku umożliwi wydanie zaświadczenia o pozytywnym przejściu szkolenia i będzie uprawniało do przystąpienia do państwowego egzaminu certyfikacyjnego w UDT.

§2

1. W celu zgłoszenia się na kurs szkoleniowy należy co najmniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia planowanego przez SWP kursu szkoleniowego wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://szkolainstalatorow.pl, wydrukować go, podpisać i przesłać jego skan na adres biuro@szkolainstalatorow.pl.

2. Zajęcia praktyczne z montażu PV odbywają się na wysokości. Każdy uczestnik szkolenia (na minimum 14 dni przed szkoleniem) zobowiązany jest dostarczyć opinie lekarza, zezwalają na prace na wysokości. Brak ważnego badania lekarskiego wyklucza uczestnika z udziału w szkoleniu.

3.  Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego SWP w ciągu dwóch dni prześle na adres uczestnika szkolenia potwierdzenie przyjęcie uczestnika na szkolenie oraz fakturę. W przypadku braku miejsc, uczestnik poinformowany zostanie o kolejnych terminach szkoleń.

4. W przypadku przyjęcia zamówienia opłata za szkolenie powinna być dokonana nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Brak opłaty w tym terminie upoważnia organizatora do odrzucenia zamówienia.

5. Wysokość opłaty za szkolenie musi być zgodna z wystawioną przez SWP fakturą.

6. Opłata ta nie zawiera kosztów noclegów. SWP nie uczestniczy w pośrednictwie organizacji noclegu.

§3

1. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem. O rezygnacji należy poinformować w formie pisemnej lub e-mailowej, na adresy odpowienio: Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica lub biuro@szkolainstalatorow.pl. Rezygnacja z zachowaniem wyżej wymienionego terminu nie ma skutków, a wniesiona przez kursanta opłata zostaje zwrócona na rachunek bankowy, z którego została uiszczona. W przypadku, gdy wpłata odbyła się z udziałem agencji opłat itp. strony indywidualnie ustalają sposób zwrotu środków. Rezygnacja ze szkolenia w terminie poniżej 7 dni uprawnia do pobrania 50% opłaty za złożone zamówienie.

2. W przypadku, gdy uczestnika zgłasza firma, zgłoszony w formularzu zgłoszeniowym uczestnik może być zastąpiony przed rozpoczęciem kursu szkoleniowego przez innego pracownika z tej samej firmy. O zmianie należy jednak poinformować pisemnie (adres poczty tradycyjnej jak wyżej lub e-mail: biuro@szkolainstalatorow.pl)

§4

SWP zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia, w przypadku, gdy zgłosi się mniej niż 12 uczestników. W takiej sytuacji zgłoszeni poinformowani zostaną o nowym terminie szkolenia. W przypadku niemożliwości uzgodnienia nowego terminu zamawiający otrzymuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty.

§5

Szkolenia mogą być realizowane na indywidualne zamówienie firm, wówczas warunki i terminy ustalane są indywidualnie.

§6

Podczas szkolenia w SWP obowiązują następujące zasady:

1. Wszystkie kursy realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego Harmonogramem.

2. Wykłady i zajęcia praktyczne odbywają się w wyznaczonych do tego celu salach i na stanowiskach szkoleniowych.

3. Szkolenie rozpoczyna się od rejestracji uczestników. W tym celu wymagany jest dowód osobisty. Każdy z uczestników obowiązkowo bierze udział w szkoleniu z zakresu BHP.

4. Zajęcia praktyczne odbywają się na polecenie i pod nadzorem instruktora.

5. Zabrania się kopiowania i powielania materiałów szkoleniowych.

6. Uczestnicy szkolenia zezwalają na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas szkolenia, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć wyłącznie w celach promocyjnych.

8. Fotografowanie i filmowanie szkolenia lub jego fragmentów odbywa się wyłącznie za zgodą prowadzącego i innych uczestników szkolenia.

§7

1. Każde szkolenie dla instalatorów systemów PV oraz pomp ciepła kończy się egzaminem końcowym, którego zaliczenie jest podstawą do wydania przez SWP zaświadczenia wymaganego w procedurze certyfikacyjnej prowadzonej przez UDT.

2. Obecność uczestnika na zajęciach to minimum 90%.

§8

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje:

1. Materiały szkoleniowe, zestaw obejmuje materiały szkoleniowe na zajęcia teoretyczne i praktyczne, tj.: skrypt szkoleniowy, długopis, notes.

2. Wyżywienie (2-daniowy obiad oraz podczas dwóch przerw – kawa, herbata, napoje, drobne ciastka).

3. Ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika szkolenia na czas trwania zajęć.

 

§ 9

1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przestrzegania jego zasad.

2. Kursant na zajęcia praktyczne zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego obuwia (wodoodporne, podeszwa antypoślizgowa) oraz odzieży ochronnej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator szkoleń lub odpowiednie przepisy KPC.

4. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.